Over het programma

Programma RegioAanpak Veilig Thuis werkt aan een verbeterd stelsel voor  het aanpakken van huiselijk geweld: preventie, opvang, herstel en nazorg. De aanleiding staat in de zogenoemde GIA-brief van de staatssecretaris van VWS (december 2011). Zij stelt daarin dat op basis van de Wmo niet alleen centrumgemeenten, maar alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ketenaanpak van geweld in huiselijke kring. Het gaat daarbij niet alleen om opvang en herstel, maar (vooral) ook om preventie vroegsignalering en nazorg.

In het oude systeem zaten knelpunten. In opdracht van de staatssecretaris van VWS bracht de onderzoekscommissie De Jong de problemen in kaart:

  • Cijfers over doeltreffendheid en doelmatigheid van de opvang ontbreken.
  • Onduidelijkheid in de coördinatie tussen centrumgemeenten en regiogemeenten.
  • In het bestaande stelsel is de opvang van doelgroepen die specifieke hulp nodig hebben, bijvoorbeeld minderjarige slachtoffers van eerwraak en mensenhandel, niet duidelijk geregeld
  • Geen verbinding tussen huiselijk geweld en kindermishandeling

De VNG en de Federatie Opvang spannen zich in om samen met partijen in het veld de knelpunten op te lossen. Op 1 januari 2015 hevelt het ministerie van VWS ook de middelen voor de specifieke doelgroepen over naar de 35 centrumgemeenten. Om dat goed te laten verlopen maakten we met onze stakeholders een format Regiovisie en ondersteunen we gemeenten bij het opstellen van regiovisies. Daarnaast ontwikkelen we een monitor, een kwaliteitsdocument en een bekostigingsmodel voor de opvang van specifieke groepen.