Pilots Integrale financiering

De verschillende geldstromen waar instellingen mee te maken hebben, veroorzaken aanzienlijke administratieve lasten. In Almere, Leeuwarden en Tilburg worden daarom pilots gehouden waaruit moet blijken of het gemakkelijker kan.

Aanvankelijk was het doel  alleen het verminderen van administratieve lasten voor opvanginstellingen, maar omdat het denken over opvang verandert, wordt in de experimenten nu een verbinding gemaakt met een effectieve ketenaanpak. De pilot moet daaraan bijdragen door meer samenhang te brengen in de organisatie en de bekostiging van arrangementen.

Dat gebeurt door het uittesten van een nieuwe werkwijze. De basis daarvan zijn gestandaardiseerde bouwstenen (arrangementen). De verschillende geldstromen worden gebundeld en geïntegreerd afgestemd op de arrangementen. Daarvoor is het noodzakelijk om het voorzieningenaanbod van instellingen in overleg met financiers, te structureren in eenduidig omschreven producten: een productencatalogus. In de kostprijzen worden personeelskosten, huisvesting, verzorging etc. mee berekend.

In de pilots wordt ook de Jeugdzorg betrokken, mogelijk vindt een clustering plaats. Voor het welslagen van de experimenten zijn allerlei ontheffingen vereist zoals een ontheffing van de eisen van de Awbz, de eisen van Jeugdzorg en de eisen van de zorgverzekeringswet.