AMHK

Gemeenten hebben van oudsher een belangrijke (regie)rol bij de aanpak van huiselijk geweld. Daaronder valt ook de aanpak van kindermishandeling. Steeds meer benaderen we deze beleidsterreinen integraal. Ook omdat de komende tijd een aantal ingrijpende wijzigingen plaatsvindt:

  • Decentralisatie Jeugdwet: gemeenten bepalen het jeugdbeleid en worden verantwoordelijk voor de Advies en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s)
  • De AMK’s gaan samen met de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s) tot Advies & Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). 
  • Het Rijk draagt de middelen voor centraal gefinancierde instellingen op het gebied van huiselijk geweld per 2015 over aan de gemeenten.

Gemeenten hebben de opdracht om op bovenlokaal niveau geïntegreerde Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK's) te organiseren. Dit vloeit voort uit de nieuwe Jeugdwet. De VNG en het ministerie van VWS hebben hiervoor een gezamenlijk Ondersteuningsprogramma AMHK opgezet.

Het doel is om gemeenten en de bij de AMHK-vorming betrokken organisaties zo goed en zo compleet mogelijk te ondersteunen. Een team van deskundigen uit de kring van de huidige SHG's, AMK's en gemeenten voert het programma uit onder leiding van Wicher Pattje. De VNG (Suzanne Konijnendijk) treedt op als opdrachtgever voor het programma. Het programma loopt tot het eind van 2014.

Wat doet het programma?
Het programma wil zo veel mogelijk maatwerk bieden: het aanbod wordt afgestemd op de specifieke vragen in een regio. Daartoe gaat het programma werken met zogenoemde 'versnellingsconferenties'. Verder ondersteunt het programma het bepalen van de schaalgrootte van het AMHK en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de doelstelling, de uit te voeren functies en de positie van het AMHK ten opzichte van het sociaal domein, het Veiligheidshuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Het programma ontwikkelt scenario's en modellen die partners in de regio helpen om sneller en beter beargumenteerd tot een gezamenlijk keuze te komen. Het programma fungeert ook als platform om consensus te bereiken overzaken die gemeenten het beste uniform kunnen vaststellen, bijvoorbeeld het handelingsprotocol. Daarnaast heeft het programma een omvangrijk onderdeel 'deskundigheidsbevordering voor AMHK-medewerkers'. Tot slot worden in het programma de systeemeisen ontwikkeld voor het samenvoegen van de registraties van het AMK en het SHG.

Download het ondersteuningsplan