Ontwikkelingen op de achtergrond

Bij de aanpak van huiselijk geweld speelt een aantal ontwikkelingen, die voor u zeker van belang zijn maar niet binnen de verantwoordelijkheid van het programma vallen.

Zo gaat het Advies & Meldpunt Kindermishandeling in 2015 samen met het Steunpunt Huiselijk Geweld. Verder laat het ministerie van VWS een nieuw verdeelmodel ontwikkelen voor het beschikbare budget voor de aanpak van huiselijk geweld. In verschillende gemeenten worden pilots gehouden met integrale financiering om de administratieve lastendruk voor instellingen terug te dringen. Ook zetten de ministeries van V&J en VWS een gezamenlijk actieprogramma Kinderen Veilig op.