Wethouders zijn akkoord met herverdeling geld aanpak huiselijk geweld

5 februari 2014

De wethouders van de centrumgemeenten hebben in hun overleg op 29 januari een keuze gemaakt voor de invoering van het nieuwe verdeelmodel van Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang.

Vanaf 2015 wordt de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DU/VO) verdeeld op grond van een objectieve verdeelsleutel (in plaats van op historische gronden). Dit betekent dat een deel van het geld verschuift naar andere delen van het land.

Fasegewijs
De herverdeling verloopt fasegewijs in drie jaar tijd van 2015 tot en met 2017. De wethouders hebben afspraken gemaakt over een zachte landing. Dat wil zeggen dat de nadeelgemeenten in het eerste jaar nog geen geld inleveren. In het tweede jaar leveren ze een derde deel van de korting in en in 2017 wordt de korting volledig doorgevoerd. Dit wordt bekostigd door het inzetten een knelpunten-pot.

Knelpunten
De wethouders willen voorkomen dat in nadeelgemeenten al voorzieningen worden gesloten terwijl in de voordeelgemeenten nog geen nieuwe voorzieningen zijn opgebouwd. Als knelpunten dreigen te ontstaan worden hierover regionaal afspraken gemaakt. Hiervoor is ondersteuning beschikbaar vanuit programma RegioAanpak Veilig Thuis.

Het Rijk stelt de knelpunten-pot beschikbaar op voorwaarde dat:

  • De opvang landelijk gezien ongeveer dezelfde capaciteit behoudt
  • Regio’s al dan niet door samenwerking met andere regio’s over voldoende capaciteit beschikken om de slachtoffers uit de eigen regio op te vangen
  • De opvang onmiddellijk, op dezelfde dag waarop er een beroep op wordt gedaan, kan worden geleverd
  • Slachtoffers als de veiligheid dat vereist, buiten de eigen regio kunnen worden opgevangen
  • Gemeenten er samen voor zorgen dat gespecialiseerde opvang die is geconcentreerd op een paar plekken in het land, beschikbaar blijft

De wethouders onderschrijven deze uitgangspunten. In hetzelfde overleg maakten de wethouders afspraken over hoe centrumgemeenten gezamenlijk de opvang van specifieke groepen willen organiseren. Een bericht daarover vindt u hier.