Wethouders: opvang specifieke groepen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

7 februari 2014

De wethouders van de centrumgemeenten kiezen voor een gezamenlijke aanpak van specifieke groepen. Dat betreft bijvoorbeeld de opvang van slachtoffers van eer-gerelateerd geweld die getraumatiseerd zijn. Zij hebben gespecialiseerde hulp en opvang nodig, soms op een geheime locatie.

In het wethouders-overleg van 29 januari besloten de wethouders dat de centrumgemeenten de extra middelen voor de opvang voor specifieke groepen in een apart fonds storten. Vanuit dit fonds wordt een raamovereenkomst gesloten met aanbieders. Een commissie van drie wethouders van centrumgemeenten controleert de afspraken op het gebied van kwaliteit, prijs en capaciteit.

Toegang
De toegang tot speciale voorzieningen verandert niet. De verwijzing gaat net als nu via de gemeente of de politie. Een onafhankelijke instelling beoordeelt (mogelijk steekproefsgewijs) of de opgevangen personen tot de doelgroep behoren.

Evaluatie
De aanbieders sturen hun facturen naar het fonds en niet naar de afzonderlijke gemeenten. Over de eventualiteit dat de middelen tekortschieten, moeten nog nadere afspraken worden gemaakt. Na twee jaar wordt het systeem geëvalueerd door de centrumgemeenten, de aanbieders en het fonds.

De wethouders hebben op 29 januari ook afspraken gemaakt over een zachte landing bij de herverdeling van het geld voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een bericht daarover vindt u hier.