Weer betekenisvolle stappen gezet in Groningen

12 februari 2014

Wat doen we regionaal wat doen we lokaal? Hoe beleggen we procesregie en casusregie in de verschillende fases van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Dat waren centrale vragen bij de tweede expertmeeting in Groningen.

Ongeveer 45 vertegenwoordigers van uitvoerende organisatie waren bijeen in Wijkcentrum Dok op uitnodiging van de 23 Groninger gemeenten die samen een regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling opstellen. In november was er een eerste bijeenkomst waarin de G4-visie werd besproken. De deelnemers konden zich daar in grote lijnen in vinden.

Twee casussen
De bijeenkomst werd geopend met de Noorse animatie film  Angry Man van Anita Killi over de kleine Boj die zijn vader, zijn grote voorbeeld, regelmatig ziet veranderen in ‘an angry man’. De film behoefde geen verdere toelichting. Iedereen was direct ‘bij de les’. Vervolgens werkten de deelnemers thema’s uit aan de hand van twee casussen: een code rood en een code oranje. Willem Willemse, beleidsmedewerker van de gemeente Groningen, notuleerde via de laptop/beamer de inbreng van alle deelnemers.

Betrokken
De deelnemers waren allen zeer betrokken. Bij de discussie bleek wel dat sommige organisaties geen duidelijk zicht hebben op de gang van zaken nu. Deelnemers vroegen helderheid, juist om vanuit de bestaande organisatie te zoeken naar verbeterpunten. In Groningen is de G 4-visie de onderlegger voor de aanpak. Ook was het voor de deelnemers lastig om een verbinding te maken naar de andere organisaties. De belangrijkste uitgangspunten werden gedeeld, bijvoorbeeld dat veiligheid specifieke expertise vereist en daarom beter regionaal moet worden georganiseerd. Voor herstel en nazorg is zo snel mogelijk aansluiting bij het lokale veld belangrijk. Korte lijnen tussen experts en lokale hulpverleners, eenduidigheid in terminologie zoals hantering van code rood, oranje, groen, procesregie en casusregie en maatwerk werden benadrukt.

Opbrengsten
Willem Willemse zegde toe de opbrengsten van deze dag op korte termijn uit te werken, er worden vervolgbijeenkomsten belegd, waarbij ook cliënt-groepen worden betrokken. De Provincie Groningen trekt daarbij gezamenlijk op met de andere noordelijke provincies Friesland en Drenthe om de visies op elkaar af te stemmen. De vorming van het AMHK maakt integraal onderdeel uit van het traject om tot een regiovisie te komen.