Slotcongres: resultaat ja, maar lang niet genoeg

13 december 2016

Ja, er zijn flinke stappen gemaakt in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar nee, het aantal slachtoffers van kindermishandeling daalt niet. Hoe kan het anders voor een beter resultaat?

Zie daar de centrale vraag van het congres Veilig Verder. Het congres op 8 december in Utrecht, was de slotbijeenkomst van de verschillende programma’s om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren, waaronder RegioAanpak Veilig Thuis.

Nationaal programma

Ruim 700 professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders deden mee aan de 73 workshops en aan het plenair programma aan het begin. In een interview met dagvoorzitter Frenk van der Linden maakt voorzitter Eberhart van der Laan van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik zich kwaad omdat het aantal slachtoffers niet daalt. Hij wil een radicale andere aanpak gestuurd door een nationaal programma.

Geld verschuiven naar de wijken

Keynote speaker Jo Hermanns, emeritus hoogleraar Opvoedkunde aan de UvA, wil ook een radicale andere aanpak. Zijn stellingname is dat er genoeg taskforces, adviescommissies en beleidsprogramma’s zijn geweest. ‘Het is tijd voor een radicale verschuiving van middelen naar professionals in de frontlinie. De mensen die werken in gezinnen.’
Hermanns breekt een lans voor de inzet van generalisten die in gezinnen functioneren als coach met een caseload van maximaal drie gezinnen per fulltimer. Het is een vurig pleidooi voor hulpverleners die de verantwoordelijkheid nemen en het gezin niet loslaten. en En die door specialisten worden ondersteund op het gebied van huiselijk geweld. Het verhaal van Hermanns krijgt veel bijval van de congresgangers.

Lichtpunt

Hermanns wijst er ook op dat in de cijfers één lichtpunt valt te ontwaren. Sinds de decentralisatie van taken overlijden minder kinderen terwijl ze in de hulpverlening zijn. De Inspectie Jeugdzorg benoemt het outreachend werken in wijken als een positief punt dat de veiligheid versterkt.

Opbrengsten

Dat de verschillende programma’s hebben geleid tot flinke stappen vooruit benoemt directieraadsvoorzitter Jantine Kriens van de VNG. ‘Gemeenten voelen ten volle de verantwoordelijkheid, terwijl het kort geleden nog een groot taboe was dat de overheid achter de voordeur keek.’ Marieke Kleijboer van het ministerie van VWS spreekt over het opzetten van Veilig Thuis en het aanscherpen van de Wet verplichte meldcode. Voorzitter Jan Laurier van de Federatie Opvang is tevreden over de samenwerking tussen het rijk, gemeenten en de opvangsector. ‘We hebben goede afspraken gemaakt over de kwaliteit. Door de decentralisaties kon de landelijke toegang van de vrouwenopvang onder druk komen te staan, maar het belang van daarvan is goed op tafel gekomen.’

Meer informatie

Deze programma’s zijn met het congres Veilig Verder afgesloten