Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

11 april 2013

Gemeenten staan voor de opgave om regiovisies te maken voor de aanpak van geweld in huiselijke kring. Ze moeten regionaal afspraken maken over de besteding van de middelen die het rijk beschikbaar stelt aan de centrumgemeenten.

Waarom is de regiovisie nodig?  Wat is de samenhang met de decentralisaties? Wat zijn de bouwstenen voor een gezamenlijke visie?

Handreiking
Deze en andere vragen worden behandeld in de handreiking ‘Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’. Het is een format dat gemeenten helpt om in de regio tot afspraken te komen. Het biedt handvatten en keuzemogelijkheden. De handreiking is bedoeld voor ambtenaren van zowel centrum- als regiogemeenten, en voor wethouders.

Alle gemeenten zijn verantwoordelijk
De aanleiding voor de regiovisie staat in de zogenoemde GIA-brief van de staatssecretaris van VWS (december 2011). Zij stelt daarin dat op basis van de Wmo niet alleen de centrumgemeenten, maar alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ketenaanpak van geweld in huiselijke kring. Dat betreft niet alleen opvang, maar (juist) ook preventie, vroegsignalering en nazorg.

Onderwerpen
De handreiking gaat in op onder meer de volgende onderwerpen:

  • Kansen voor de regio om samenhang aan te brengen tussen de drie decentralisatie en de aanpak van huiselijk geweld
  • Voor welke regio moet een regiovisie worden gemaakt? Wat betekent daarbij de voorgenomen samenvoeging van het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld?
  • Wat zijn de randvoorwaarden voor een inhoudelijke visie? Wat zijn mogelijke kernelementen? Hoe kunnen de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld worden geïntegreerd?
  • Stappen voor een goed proces
  • Verdeling van taken en verantwoordelijkheden

Programma RegioAanpak Veilig Thuis
De handreiking is een product van RegioAanpak Veilig Thuis, een gezamenlijk programma van de VNG, de Federatie Opvang en het ministerie van VWW, gericht op een verbeterd, toekomstbestendig stelsel voor het aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. De stuurgroep van het programma stelde de handreiking half april 2013 vast.

Wanneer moet uw regiovisie klaar zijn?
De staatssecretaris decentraliseert de middelen voor de opvang van specifieke groepen) per 1 januari 2015 naar de gemeenten. Het is de bedoeling dat de regiovisies rond de zomer van 2014 klaar zijn om te worden vastgesteld in colleges en gemeenteraden.

Meer over de Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling »

Vragen? Ondersteuning nodig?
info@regioaanpakveiligthuis.nl