Regiovisie Hollands Midden is klaar

18 december 2013

De (veiligheids)regio Hollands Midden heeft een Regiovisie op geweld in huiselijke kring. Binnen de regio zijn Leiden en Gouda de centrumgemeenten.

De visie is mede gebaseerd op de G4-visie en op de handreiking van programma RegioAanpak Veilig Thuis. Een ambtelijke regionale werkgroep begon er eind vorig jaar aan te werken. Tegelijkertijd liet SHG Hollands Midden de bestaande praktijk analyseren. De analyse is vergeleken met de visie van de G4. Dit leverde verbeterpunten op voor regie, uitvoering en preventie en vroegsignalering.

Zorg- en Veiligheidshuis
De regio Hollands Midden wil de procesregie in de toekomst beleggen bij een Zorg- en Veiligheidshuis, waarbinnen het AMHK en de politie samenwerken. Gezinnen worden ondersteund door een zorgcoördinator die een positie heeft binnen sociale wijkteams/jeugd- en gezinsteams.

De regio wil een eenduidige structuur opzetten voor de aanpak van casuïstiek, waarbij wordt gewerkt met codes.

 

Alle meldingen worden dagelijks besproken in het Zorg- en Veiligheidshuis. Als er aanleiding voor is vindt met het gezin een brede analyse plaats op alle leefgebieden via een standaard methodiek, en  alle zorgpartijen werken op een eenduidige manier via de aanpak van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur (zorgcoördinator).

De visie is in overleg met alle samenwerkingspartners tot stand gekomen. De colleges van B&W van Leiden en Gouda hebben ingestemd met de visie. Begin volgend jaar wordt het stuk in deze centrumgemeenten besproken in de gemeenteraden.

Download de Regiovisie aanpak geweld in huiselijke kring Hollands Midden (november 2013)
Andere praktijkvoorbeelden (stukken) staan in de toolkit van deze website.