Regiovisie Drenthe is klaar

26 september 2014

De gezamenlijke regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling van de twaalf Drentse gemeenten is naar de colleges van B & W gestuurd om te worden vastgesteld. Het Drentse bestuurlijk overleg Veiligheid, Wmo en Jeugd onderschrijft de visie. 

Alle Drentse gemeenten zullen een bestuurder uit de sector Veiligheid, Wmo of Jeugd afvaardigen in een Stuurgroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 

Uitgangspunten

Aan de Drentse visie liggen acht uitgangspunten ten grondslag.

  1. Alle 12 Drentse gemeenten vullen hun beleid ten aanzien van huiselijk geweld en kindermishandeling lokaal in. De kaders liggen vast in één regiovisie voor Drenthe.
  2. Melden zonder drempels en werken met planmatige preventie.
  3. Veiligheid is prioriteit één. De gemeente is verantwoordelijk voor het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
  4. Triage ligt aan de basis van de ketenaanpak.
  5. Eigen kracht van betrokkenen en de mogelijkheid van ondersteuning binnen het sociale netwerk.
  6. Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling gaat uit van één huishouden, één plan, één aanspreekpunt, het belang van kinderen is leidend.
  7. Ingezette hulp dient altijd zo snel en zo kort mogelijk en zo dicht mogelijk bij de sociale omgeving geboden te worden.
  8. Niet praten over maar met elkaar (hulpverleners onderling en met de cliënt), transparantie is essentieel.

Download de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Drenthe 2014-2018