RegioAanpak Veilig Thuis één jaar verlengd

20 mei 2015

Programma RegioAanpak Veilig Thuis wordt met een jaar verlengd tot eind 2015. Het doel van het programma is huiselijk geweld zoveel mogelijk voorkomen, veiligheid creëren en betere hulp voor slachtoffers en pleger, hulp, gericht op het gezinssysteem.

Het ministerie van VWS, de Federatie Opvang en de VNG maakten eerder de afspraak dat ze willen samenwerken aan een kwaliteitsimpuls in de aanpak en de opvang. Het ministerie stelde daarvoor structureel € 10 miljoen per jaar extra beschikbaar.
De verlenging van het programma is gericht op het verwezenlijken van deze kwaliteitsimpuls. Dit zijn daarvan de belangrijkste thema's.

Werking van de regiovisies huiselijk geweld en kindermishandeling

De regio’s worden periodiek bevraagd over de voortgang van de uitvoering van de regiovisies. Met een aantal regio’s gaan de interviews meer de diepte in. Wat zijn goede voorbeelden? Waar lopen regio’s tegen aan en wat is de ondersteuningsbehoefte? In het najaar gaat hetprogramma een aantal regionale uitwisselingsbijeenkomsten organiseren rond bepaalde thema’s.

Basiskwaliteit opvang

Vorig jaar is het kwaliteitsdocument voor de Vrouwenopvang ontwikkeld. Het programma wil het gebruik van dit instrument door gemeenten stimuleren.

Kinderen in de opvang

Gemeenten en Rijk hebben met elkaar afgesproken dat kinderen in de opvang volgens een beproefde methode worden begeleid. De meest gehanteerde methode is Veerkracht. Het programma zal dit meenemen in de monitoring.

Verbetering van de aanpak ouderenmishandeling

In de meeste regiovisies is de aanpak van ouderenmishandeling een item. Dit zal een vast onderdeel worden van de monitor naar de werking van de regiovisies.

Overige thema's

De centrumgemeenten hebben eerder afspraken gemaakt over de financiering van de opvang van specifieke groepen. Deze afspraken worden in januari 2016 geëvalueerd. Ook is in Den Haag een Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating gevormd, de evaluatie daarvan vindt plaats in 2016. De opvang van mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld vindt plaats in de vier grote steden, over de organisatie van deze opvang zijn de G4 en de centrumgemeenten met elkaar in gesprek.