Regio Arnhem en Achterhoek gaan verder met Regiovisie.

24 november 2013

Gemeenten in de regio’s Arnhem en Achterhoek bespraken vorige week in Arnhem een concept regiovisie voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een werkgroep met leden uit vijf gemeenten had het stuk voorbereid. De gemeenten Arnhem en Renkum hebben het voortouw. De deelnemers aan de vergadering onderschrijven de richting van het stuk. Ze vragen de stellers wel om naast de uitgangspunten van de nieuwe visie, ook in het kort de stand van zaken nu op te nemen. Zo wordt duidelijker waar de verbeterpunten zitten. Een ander idee was om casussen op te nemen zodat de visie meer gaat leven.

Veiligheid
De vertegenwoordigers van de gemeenten spraken ook af om het aspect van veiligheid en in het bijzonder de wet tijdelijk huisverbod nog meer uit te werken. Ook de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moet nog scherper in de visie worden aangezet. Ook het betrekken van regionale partners en de vraag wie op welke terreinen de regie hebben, moeten een duidelijker plek krijgen in het stuk. De schrijfgroep gaat met de aanbevelingen aan de slag.

Proces
In de vergadering is ook gesproken over het proces om te komen tot een gedragen regiovisie. Na de aanpassingen worden reacties van alle gemeenten in de regio gevraagd en volgt een consultatieronde met de ketenpartners. Voor de zomer van 2014 wordt een conferentie georganiseerd als inspiratiebijeenkomst en start van de lokale vertaling van de regiovisie.