Rapport Kinderombudsman ondersteunt urgentie preventie kindermishandeling

23 mei 2014

Het rapport van de Kinderombudsman over preventie van kindermishandeling geeft nuttige handvatten en geeft helder aan waar gemeenten zich op kunnen richten bij hun aanpak. De VNG zegt blij te zijn met het onderzoek. 'Het is gericht op praktische zaken. Daardoor wordt duidelijk waar het goed gaat, waar het beter kan en waar het beter moet.'

De Kinderombudsman onderzocht hoe gemeenten invulling geven aan de verantwoordelijkheid om kindermishandeling te voorkomen. Driekwart van de gemeenten heeft preventiebeleid, maar in veel gevallen is niet goed in beeld wat de effecten daarvan zijn. De Kinderombudsman beveelt onder meer aan om de gemeentelijke regietaak ten aanzien van de preventie van kindermishandeling te versterken door het voeren van een Kind Veilig Preventiebeleid: risico doelgroepen in beeld krijgen, effectieve programma’s inzetten en sturen op het daadwerkelijk bereiken van ouders en kinderen.

Stelselwijziging versterkt regiefunctie gemeenten

Het rapport laat zien hoe noodzakelijk de stelselwijzigingen zijn, stelt de VNG. 'Vroeghulp en regie op inzet van alle betrokkenen is beter mogelijk na decentralisatie van jeugdhulp. Preventie van kindermishandeling staat daarbij op het netvlies van de gemeenten. Hulpverlening, politie, AMHK, Openbaar Ministerie, maatschappelijk ondersteuning, jeugdartsen en verpleegkundigen, onderwijs, kinderopvang, gemeenten én - niet in de laatste plaats - de samenleving als geheel: iedereen draagt hierin een verantwoordelijkheid. Dat het beleid en de uitvoering op het punt van preventie verder vorm moet krijgen is evident, op de andere schakels in de keten ook. Het rapport van de Kinderombudsman draagt hier zeker aan bij: het sterkt de gemeenten in hun gevoel van urgentie.' 

De geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in het programma RegioAanpak Veilig Thuis draagt bij aan het voorkomen van kindermishandeling. Huiselijk geweld en kindermishandeling hangen met elkaar samen. Het is één van de aspecten die extra aandacht krijgen in het kader van de kwaliteitsimpuls waarover de Federatie Opvang, de VNG en het ministerie van VWS onlangs afspraken maakten.

Kind Veilig Preventiepakket

Eén van de aanbevelingen in het rapport is dat gemeenten bij hun preventiebeleid gebruik maken van bestaande middelen zoals het Kind Veilig Preventiepakket. Dit komt uitgebreid aan de orde in de regiobijeenkomsten die RegioAanpak Veilig Thuis samen met het NJI en Movisie samen organiseren. De ontwikkelaars van het Kind Veilig Preventiepakket leveren een bijdrage aan de masterclass 'Hoe maak ik werk van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling'. 

Rapport van de Kinderombudsman (website Kinderombudsman)

VNG-bericht in reactie op het rapport van de Kinderombudsman

Brief VNG over kwaliteitsimpuls Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf, 19 mei 2014)

Programma en inschrijven regiobijeenkomsten Huiselijk geweld en kindermishandeling