Nog losse eindjes rond regiovisies

13 oktober 2014

Ongeveer 20% van de gemeenten heeft half oktober een regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Een grote meerderheid van 71% is goed op streek. Hier is de regiovisie praktisch klaar, maar hij moet nog worden vastgesteld. Bij 9% van de gemeenten moet nog heel veel gebeuren om  1 januari 2015 te halen, zoals afgesproken.

Rinske Masselman

Implementatieadviseurs Rinkse Masselman en Annette van Delft van programma RegioAanpak Veilig Thuis zien dat veel gemeenten de visie van de G4 hebben gebruikt als onderlegger voor hun beleid. De uitgangspunten voor de gehele keten zijn in de breedte meestal op hoofdlijnen benoemd. ‘Je ziet dat de meeste gemeenten in 2015 gaan werken aan uitvoeringsplannen, daarin nemen ze meteen de laatste ontwikkelingen mee,’ zegt Rinske.

Aandachtspunten

In veel regiovisies ontbreekt nog een lange termijnvisie op preventie. ‘Lange termijn is daarbij een cruciaal woord, de winst van preventie is niet snel te behalen.’ Een ander aandachtspunt is de aansluiting op de sociale wijkteams. Dat is op regionale schaal soms lastig omdat de aanpak per gemeente kan verschillen. De ontwikkeling van Veilig Thuis/AMHK’s is volop aan de gang. Voor de meeste gemeenten is 2015 een overgangsjaar. Ook de verbinding tussen het sociaal domein en veiligheid is nog in beweging. Verder hebben veel gemeenten te maken met onduidelijkheid over de gevolgen van het nieuwe verdeelmodel voor de vrouwenopvang.  Meestal is nog niet bekend welke bestuurlijke besluiten worden genomen als gevolg van het nieuwe model. ‘De regiovisie is een groeidocument, elk jaar zullen gemeenten moeten kijken hoe het gaat en wat er moet worden bijgesteld,’ zegt Rinske.

Annette van Delft

De rol van regiogemeenten

Ze signaleert dat de centrumgemeenten overal de trekker zijn van de regiovisie. De betrokkenheid van regiogemeenten verschilt. ‘Dat alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de aanpak is wel een belangrijk element van het beleid. Juist op het gebied van preventie en vroegsignaleren, de aansluiting met de wijkteams en nazorg ligt er voor elke gemeente een taak.’

Meten is weten

Een vraagstuk dat leeft in alle gemeenten is het monitoren. Hoe gaan we de effecten van het beleid meten? Welke cijfers gaan we genereren? Het programma RegioAanpak Veilig Thuis ontwikkelt hiervoor ideeën, zodat we ook landelijk cijfers kunnen genereren.