Hoe de regiovisie en de vorming van het AMHK met elkaar samenhangen

21 januari 2014

Hoe verhoudt de regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zich tot de vorming van een regionaal AMHK? Veel (centrum)gemeenten worstelen met deze vraag.  Drie vragen aan Rinske Masselman, zij is als adviseur verbonden aan zowel programma RegioAanpak Veilig Thuis als het ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG.

Is het AMHK onderdeel van de regiovisie?

Vanuit de Wmo zijn gemeenten verplicht een AMHK te vormen. Het is van belang om AMHK en de regiovisie in samenhang te bekijken. Hoe positioneer je bijvoorbeeld het AMHK ten opzichte van het sociaal domein en op welke schaal organiseer je het AMHK? Het AMHK krijgt een aantal wettelijke taken ten aanzien van meldingen en onderzoek. De vraag is of gemeenten ook bovenwettelijke taken daar willen beleggen, bijvoorbeeld procesregie, casusregie en voorlichting. Ook de verbinding met de lokale hulpverlening is een vraagstuk. Hoe verhoudt het AMHK zich tot het lokale veld, hoe kunnen zij optimaal samenwerken?  Is er voldoende expertise aanwezig bij wijk- of buurtteams, hoe kan de expertise van het AMHK ingezet worden in het lokale veld? Het AMHK is één van de instrumenten in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De keuzes in een regiovisie zijn direct van invloed op de positionering van het AMHK.

Wat moet eerst: knopen doorhakken over het AMHK of over de regiovisie?

Het werkt het beste om regiovisie en AMHK zoveel mogelijk gelijktijdig op te pakken. Uitgangspunten in de regiovisie zijn van invloed op de positionering van het AMHK en vice versa. De AMHK regio valt niet altijd samen met de regio voor de regiovisie. Dat kan een complicerende factor zijn en betekent dat er met meerdere regio’s moet worden afgestemd. Soms zullen er eerst knopen moeten worden doorgehakt over de schaal van het AMHK, voordat dit verder uitgewerkt kan worden in een regiovisie. Het werkt prettig als dezelfde mensen betrokken of verantwoordelijk zijn voor/bij zowel regiovisie als de vorming van het AMHK. In regio’s waar het parallel wordt opgepakt loopt het beter dan in gebieden waar dat niet gebeurt. In Groningen is bijvoorbeeld een startbijeenkomst geweest waar werd gesproken over zowel de regiovisie als de vorming van het AMHK. Daar zijn nu werkgroepen gevormd die hier gelijktijdig mee aan de slag gaan en onderling goed afstemmen.

Wat behelst de integrale aanpak van geweld in huiselijke kring?

Het gaat hierbij om de gehele keten van preventie, signalering, stoppen van het geweld en herstel, en nazorg. Die samenhangende en ongedeelde aanpak betreft  huiselijk geweld en kindermishandeling.  Een systeemgerichte aanpak waarin de betrokken hulpverleners vanuit één plan en één visie met de diverse gezinsleden aan de slag gaan op alle niveaus. Het AMHK is een belangrijke schakel in dit geheel. De gehele keten moet goed (aan)sluiten. Dat is ook de gedachte achter de samenvoeging van SHG en AMK.

Hebt u vragen? Wilt u ondersteuning bij het maken van een regiovisie? Mail ons via info@regioaanpakveiligthuis.nl. De VNG heeft een ondersteuningsprogramma voor het opzetten van een AMHK. Meer over dit programma vindt u op de website. RegioAanpak Veilig Thuis en het ondersteuningsprogramma AMHK wisselen informatie uit en worden (deels) bezet door dezelfde mensen. Dit is de website van het ondersteuningsprogramma AMHK .