Handreiking Preventie en aanpak ouderenmishandeling

2 juni 2016

Mensen worden steeds ouder en ouderen blijven langer thuis wonen. Dit leidt tot meer gevallen geweld tegen ouderen in de privésfeer.

Het is zaak de aanpak en preventie van ouderenmishandeling zoveel mogelijk in het ‘normale’ beleid te integreren.
De handreiking 'Preventie en aanpak van ouderenmishandeling' geeft gemeenten meer achtergrond, zodat zij hun beleid beter kunnen vormgeven.

Meerdere beleidsterrreinen
Ouderenmishandeling heeft raakvlakken met meerdere beleidsterreinen. Geweld kan bijvoorbeeld voortkomen uit onmacht die mantelzorgers ervaren. In dat opzicht ligt samenwerking met mantelzorgondersteuning voor de hand. En bij financiële uitbuiting (vaak voorkomend bij eenzaamheid) hebben ook maatschappelijke partners een rol.

RegioAanpak Veilig Thuis
De handreiking is een product van het programma RegioAanpak Veilig Thuis, waarin de VNG en de Federatie Opvang samenwerken. Doel van het programma is gemeenten en instellingen te ondersteunen bij het maken van goed beleid en het versterken van de kwaliteit van de keten van signalering, preventie en opvang rond huiselijk geweld.

RegioAanpak Veilig Thuis gaat graag met gemeenten en andere stakeholders in gesprek om na te gaan wat behalve een handreiking nog meer nodig is!

Download de handreiking Preventie en aanpak van ouderenmishandeling (pdf, mei 2016)