Handreiking Basis Kwaliteitseisen hulp en opvang

24 mei 2016

Voor de hulp en opvang van slachtoffers van huiselijk geweld zijn Basis Kwaliteitseisen verschenen. Het betreft een handreiking voor gemeenten gemaakt door in opdracht van de VNG en de Federatie Opvang. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ketenaanpak van geweld in huiselijke kring. Om invulling te geven aan die verantwoordelijkheid zijn goede afspraken tussen gemeenten en opvangorganisaties over kwaliteit van hulp en opvang aan slachtoffers van huiselijk geweld belangrijk. Gemeenten kunnen de Basis Kwaliteitseisen gebruiken bij het opstellen van hun inkoopbeleid en bij het voeren van de dialoog over kwaliteit met opvangorganisaties.

Uitgangspunten

In de Basis Kwaliteitseisen zijn drie kwaliteitskenmerken gedetailleerd uitgewerkt:

  • Client centraal
  • Passende ondersteuning
  • Goede randvoorwaarden (gezonde organisatie)

Het verbeteren van de kwaliteit van de vrouwenopvang-organisaties past in eerder gemaakte afspraken met staatssecretaris Van Rijn van VWS. Onderdelen ervan zijn dat kinderen in de opvang stelselmatig aandacht krijgen, dat de vrouwenopvang systeemgericht werkt en samenwerkt met ketenpartners. 

Download de Handreiking Basis Kwaliteitseisen hulp en opvang van slachtoffers van huiselijk geweld (pdf, mei 2016)