Gemeenten akkoord met financiering specialistische functies

23 juni 2014

De algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG heeft ingestemd met de voorstellen voor het financieren van gespecialiseerde hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld. De ALV stemde hierover op 18 juni 2014 in Hendrik Ido Ambacht. Het gaat om een pakket van voorzieningen, waarvoor is besloten om geld af te zonderen.

Eergerelateerd geweld

De Rijksmiddelen (2,6 miljoen) voor slachtoffers van eergerelateerd geweld en loverboys worden per 2015 overgeheveld naar de decentralisatie-uitkering. De gezamenlijke wethouders van de 35 centrumgemeenten Vrouwenopvang adviseerden het budget apart te houden vanwege de extreme veiligheid die nodig is. Ook bestaat de wens om het kostenrisico te delen. Behalve deze 2,6 miljoen euro is er ook een bedrag van naar schatting 0,5 miljoen euro dat landelijk apart wordt gehouden. Dit is geld voor de ambulante begeleiding van slachtoffers van eergerelateerd geweld die voorheen uit de AWBZ werd gefinancierd. De gemeenten waar deze functies worden aangeboden zetten het geld volledig ten behoeve van die functies in.

Knooppunt Huwelijksdwang en achterlating

De ALV stemde ook in met het voorstel voor het instellen van een landelijk knooppunt Huwelijksdwang en achterlating. Het gaat om 0,25 miljoen euro per jaar. In het knooppunt wordt de expertise gebundeld rond de problematiek van gedwongen
huwelijken. Het is ook het centrale aanspreekpunt voor andere partijen in binnen- en buitenland (politie, justitie, Buitenlandse Zaken). Het is nog onbekend waar dit knooppunt wordt ingericht. Hierover wordt nog voor de zomervakantie een besluit
genomen.

Mannenopvang

De opvang van mannelijke slachtoffers van geweld in huiselijke kring is de afgelopen jaren georganiseerd door de G4 (met geld van het ministerie van VWS). Formeel moet de evaluatie nog worden afgerond, maar het lijkt erop dat de G4 ervoor 
pleiten deze opvang voort te zetten. Hiervoor wordt 1,2 miljoen euro gereserveerd uit de Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang.

AMHK

Ook voor het nieuwe gratis telefoonnummer van de AMHK's wordt een uitname gedaan. De kosten voor het invoeren van dit nummer worden geraamd op 400 duizend euro in 2015. Het geld wordt apart gehouden uit het macrobudget Wmo 2015.

Zie ook: Wethouders: opvang specifieke groepen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid (bericht 7 februari 2014)