De tijd gaat dringen voor het maken van regiovisie

22 april 2014

Door Rinkse Masselman

Het is half april 2014. Nog acht maanden te gaan om een regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling te maken. Trek daar de zomervakantie en de tijd voor het bestuurlijke besluitvormingsproces vanaf en dan gaat de tijd hard dringen. De afgelopen maand ben ik op verschillende bijeenkomsten geweest over de regiovisie.

In Groningen was er een derde bijeenkomst met ketenpartners. Er was vooral behoefte aan uitwisseling: welke plek in de keten heeft een ieder en waar lopen we tegenaan? Op 23 april volgt een bijeenkomst samen met Friesland en Drenthe over de afstemming tussen zorg en veiligheid. Dan hoopt men het plaatje compleet te hebben en zal in mei de conceptvisie gereed zijn. De samenwerking tussen de drie noordelijke provincies verloopt goed.

Rinkske Masselman, implementatieadviseur

Friese gemeenten

Ook de Friese gemeenten en ketenpartners delen breed de uitgangspunten van de G4 visie. Begin april was er een gezamenlijke bijeenkomst. Hier was aandacht voor de huidige aanpak en goede voorbeelden zoals de Directe Aanpak bij Huiselijk Geweld van Fier en het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling. Deze aanpak springt eruit vanwege de heldere en praktische afspraken over samenwerking tussen de betrokken partners (politie, zorg, justitie, Fier). Onderzoek naar een casus gaat onmiddellijk vergezeld van een hulpaanbod. Mensen worden direct geholpen. Deze manier van werken sluit goed aan op hoe de AMHK’s straks gaan werken. Bij de bijeenkomst formuleerden de gemeenten en ketenpartners aandachtspunten op een aantal onderwerpen: preventie,  interventies en herstel/nazorg. Dit is de powerpointpresentatie over de Directe Aanpak bij Huiselijk Geweld

Eén visie in Utrecht

Utrecht en Amersfoort  maken samen één visie en hebben afspraken gemaakt met de regiogemeenten om dit samen te doen. De verschillende regiogemeenten nemen elk een deel van de uitwerking van de conceptvisie voor hun rekening.

Onderzoek in Amsterdam

In Amsterdam kwamen de regiogemeenten en ketenpartners op 3 april bijeen. De G4 visie dient als onderlegger voor de regioaanpak Veilig Thuis. Eén van de uitgangspunten van de G4 visie is de selectieve en gelaagde preventie, gericht op risicogroepen en op maat. Maar wat is dat? Hoe kunnen we dat in onze regio inzetten? Deze vragen krijgen we vaak uit de regio. Amsterdam laat de GGD  uitgebreid onderzoek naar Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het gaat om de omvang, aard, hoe vaak en waar ( geografische spreiding), kenmerken van het slachtoffer en pleger, de ernst van het geweld en recidiveren. Het onderzoek wordt in juni afgerond. Mogelijk zijn de uitkomsten ook bruikbaar voor andere regio’s.
De G4 visie wordt breed gedeeld en de thema’s zijn vaak hetzelfde. Iedere regio geeft er een eigen kleur aan. Het is een boeiend proces om daar een bijdrage aan te leveren, hetzij als workshopleider of gewoon sparring partner.