De eerste ervaringen van onze implementatieadviseurs

21 januari 2014

Ze zijn nu ruim drie maanden aan de slag, onze implementatie-adviseurs Rinkse Masselman en Annette van Delft. Ze houden contact met de (centrum)gemeenten over de RegioAanpak Veilig Thuis en ze bieden advies en ondersteuning waar nodig.  De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat goed op de agenda, zo is hun ervaring.

Rinske Masselman

Annette en Rinske stellen om te beginnen vast dat de centrumgemeenten alle overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van een regiovisie. ‘De gemeenten zijn er goed van doordrongen dat er op 1 januari 2015 een regiovisie moet liggen en daar werken ze ook naar toe,’ zegt Annette.  ’De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft behoorlijke plek gekregen op de bestuurlijke agenda.  Een regiovisie opstellen is een goede methode om te komen tot afspraken. Wat pakken we regionaal aan en wat lokaal? Wat is onze ambitie voor preventie, opvang, hulp en nazorg? Wat spreken we af over de procesregie? Hoe verbinden we de aanpak aan de (sociale) wijkteams die overal komen?’

Handreiking Regiovisie

De vraag hoe gemeenten in het land tot afspraken komen, is niet algemeen te beantwoorden. De aanpak loopt van regio tot regio uiteen, vertelt Rinske.  ‘Sommige gemeenten nemen een bestaand document als vertrekpunt andere beginnen helemaal opnieuw.’  De eerste regiovisies zijn klaar (Hollands Midden en regio Drechtsteden & Alblasserwaard en Vijfheerenlanden), maar andere regio’s verkeren nog in de beginfase.  De handreiking Regiovisie van programma RegioAanpak Veilig Thuis is goed bekend onder gemeenten en wordt ook veel gebruikt. Maar er zijn ook regio’s die de handreiking hebben laten liggen, merkte Annette. ‘Dat is jammer, ook omdat het format is gebaseerd op de G4-visie die gemeenten zonder uitzondering omarmen.’

Annette van Delft

Regiogemeenten
De betrokkenheid van regiogemeenten verschilt ook per gebied. Rinske en Annette adviseren de centrumgemeenten om in vroeg stadium alle regiogemeenten bij elkaar te halen om de taken te verdelen. ‘De centrumgemeenten zijn niet alleen verantwoordelijk voor het maken van een regiovisie.  Draagvlak in de regio is belangrijk, ook voor de taken die regionaal worden gedaan en de middelen die daarvoor worden ingezet. Deze aanpak moet van alle gemeenten zijn,’ zegt Annette.  Rinske vult aan dat het proces daarbij even belangrijk is als de inhoud. ‘Maar, een valkuil is dat een te groot proces wordt opgetuigd. Als je te veel overhoop haalt, wordt het onnodig ingewikkeld. Alle regio’s hebben bestaand beleid voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het kan een goede aanpak zijn om dit beleid tegen het licht te houden. Voldoet het nog? De handreiking Format Regiovisie is daarbij een goede leidraad.’ In het regionaal overleg moet ook het benoemen van specifieke groepen aan de orde komen. ‘Juist omdat daarbij soms per regio hele andere accenten worden gelegd. Waar in de ene regio loverboys een groot vraagstuk is, zijn er elders meer zorgen over bijvoorbeeld eerwraak,’ zegt Annette.

AMHK
Een vraagstuk waar alle regio’s mee worstelen is de relatie tussen het vormen van een regiovisie en het opzetten van regionale Advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK).  ‘Het is soms ook complex, vooral in gemeenten waar AMHK is belegd bij een andere afdeling dan de regiovisie. In het algemeen verdient het aanbeveling dat dezelfde mensen verantwoordelijk zijn voor deze twee vraagstukken, juist omdat ze onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden,’ zegt Rinkse. De vorming van het AMHK is onderdeel van de regiovisie, maar het zijn wel twee verschillende processen ‘Het één gaat over een document, het andere is een fusie tussen het AMK en het SHG.’

Tips
Welke tips hebben de implementatieadviseurs na hun eerste drie maanden? ‘Maak het niet te groot en doe het samen,’ zegt Annette.  Rinske benadrukt het belang van een heldere opdracht. ‘Zorg dat die opdracht regionaal is afgestemd, dan kun je daarna ambtelijke werkgroepen opzetten.’ Rinske en Annette kunnen gemeenten ondersteunen bij houden van bijeenkomsten, met voorlichting en ze kunnen reflecteren op stukken. Aanvragen gaan via programma RegioAanpak Veilig Thuis info@regioaanpakveiligthuis.nl