Commissie onderzoekt knelpunten opvang slachtoffers mensenhandel

13 oktober 2014

Een commissie onder leiding van burgemeester Henri Lenferink van Leiden gaat knelpunten en oplossingen in kaart brengen rond opvang van slachtoffers van mensenhandel. Welke rol spelen gemeenten bij deze opvang? Wat zijn precies de gemeentelijke verantwoordelijkheden en hoe is de aanmelding en opvang geregeld?

In de ketenaanpak om mensenhandel te bestrijden, ligt de focus op het aanpakken van de daders. In de opdracht van de Commissie Lenferink staat het slachtoffer centraal. De commissie inventariseert als eerste hoe het aanbod nu is georganiseerd en om hoeveel mensen het gaat. Daarna is de vraag hoe we kunnen zorgen voor een goede in- door en uitstroom van de slachtoffers. Welke belemmeringen zijn er? De commissie  zal richtingen aangeven voor oplossingen. Het instellen van de commissie sluit aan bij andere initiatieven. De VNG en de Federatie Opvang namen eerder het initiatief om de kennis(overdracht) rond de ketenaanpak mensenhandel en de rol van gemeenten daarbij te verbeteren.

Adviezen

De adviezen van de Commissie Lenferink zullen gaan over de gemeentelijke verantwoordelijkheid en de grenzen daarvan in het licht van de Jeugdwet en de Wmo. Daarnaast gaat het om de organisatie, de financiering, de capaciteit en de kwaliteit van de opvang.