Basisnormen kwaliteit vrouwenopvang in de maak

8 april 2016

Hulp aan vrouwen en kinderen in de vrouwenopvang wordt professioneler. Dat is afgesproken in de Kwaliteitsimpuls (2014). Maar wat is ‘kwaliteit’? Hoe moet een vrouwenopvang werken om het goed te doen?

Een werkgroep met vertegenwoordigers van gemeenten en instellingen stelt hiervoor basisnormen kwaliteit op. De normen zijn bedoeld als leidraad voor zowel de vrouwenopvang als de gemeente. Hoe kunnen de organisatie en de manier van werken in de vrouwenopvang verder worden verbeterd? Wat voor eisen kunnen gemeenten stellen bij de inkoop? Gemeenten en de instellingen zijn nauw betrokken bij het opstellen van de normen zodat breed draagvlak ontstaat.

Kwaliteitsdocument Vrouwenopvang

De basisnormen kwaliteit zijn een uitwerking van het Kwaliteitsdocument Vrouwenopvang. Dit verscheen in mei 2014 als hulpmiddel bij het gesprek tussen gemeenten en instellingen over kwaliteit. ‘Maar, gemeenten zijn nog niet allemaal bekend met het kwaliteitsdocument,’ vertelt Ico Kloppenburg. Hij is programmamanager van RegioAanpak Veilig Thuis. Hij maakte ter voorbereiding op de basisnormen kwaliteit een rondgang langs acht gemeenten, samen met beleidsadviseur Johan Gortworst van de Federatie Opvang. ‘Wat blijkt is dat kwaliteit nog een onderbelicht terrein is, zo kennen gemeenten het kwaliteitsdocument dikwijls niet. Daar staat tegenover dat gemeenten die het wel gebruiken er heel enthousiast over zijn,’ zegt Kloppenburg.

Cliënt centraal

Het kernbegrip voor kwaliteit in de vrouwenopvang is dat de cliënt centraal staat. Dit houdt in dat de cliënt veilig is, zelf de regie heeft (samen met familie en betrokkenen) en dat hulp verloopt volgens een plan. Dit uitgangspunt stelt eisen aan de professionele ondersteuning zoals werken met bewezen methodieken en het systeem van de cliënt betrekken bij de hulpverlening. Hulpverleners moeten autonoom en goed opgeleid (en nageschoold) zijn. Tot slot zijn basisnormen kwaliteit van toepassing op de organisatie van de vrouwenopvang in brede zin. Is het een gezonde organisatie? Is de veiligheid in orde? Werkt de vrouwenopvang goed samen met ketenpartners?

Ondersteund door adviseurs van bureau Q-consult gaat de werkgroep deze noties uitwerken in concrete normen, vertelt Kloppenburg. ‘We hebben in het land te verstaan gekregen dat het geen afvinklijstjes moeten worden. Ook waken we voor overlap met bestaande kwaliteitskeurmerken zoals HKZ.’ De basisnormen kwaliteit moeten voor de zomer klaar zijn zodat gemeenten ze nog kunnen gebruiken bij de volgende inkoopcyclus.

Download het Kwaliteitsdocument Vrouwenopvang