Basis voor kwaliteitsdocument is gelegd

20 januari 2014

De instellingen in de opvang en de gemeenten zijn het op grote lijnen met elkaar eens over de uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid voor de opvang. Een stakeholdersteam met vertegenwoordigers van de sector en de gemeenten is nu twee maal bijeen geweest. Daar bleek een grote mate van overeenstemming.

Gemeenten zijn (op grond van de Wmo) verplicht om in alle beleidsplannen duidelijk te maken hoe ze de kwaliteit van de opvang zeker stellen. Vanuit programma RegioAanpak Veilig Thuis wordt daarom een kwaliteitsdocument ontwikkeld. Dit document komt tot stand op basis van overleg tussen de opvangsector en de gemeenten.

Transparant
In de stakeholdersbijeenkomsten bleek dat gemeenten en instellingen groot belang hechten aan transparant werken. ‘Iedereen beseft dat het noodzakelijk is om inzicht te krijgen in wat er speelt in de opvang en welke eisen dit stelt aan de kwaliteit. Voor de vrouwenopvang is het bieden van veiligheid essentieel.  De rollen  van gemeenten en de opvang zijn niet gelijk. Het document levert een belangrijke bijdrage aan het spreken vanuit één taal. Dat helpt de gemeente in zijn rol als opdrachtgever ten aanzien van kwaliteit, en de instelling in zijn rol als opdrachtnemer,’ zegt projectleider Johan Gortworst (Federatie Opvang).

Klantervaringen
In het kwaliteitsdocument komt te staan wat gemeenten en aanbieders verstaan onder kwaliteit en welke afspraken nodig zijn om het waar te maken. De stakeholders zijn het nu eens over de lijstjes en eerder verschenen documenten die moeten worden verwerkt. Klantervaringen worden een belangrijke factor.

Expertgroep
Het concept-kwaliteitsdocument wordt in februari voorgelegd aan een expertgroep van wetenschappers en deskundigen van KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten). Naar verwachting komt het definitieve document eind maart beschikbaar.