€ 10 miljoen extra voor aanpak huiselijk geweld

16 mei 2014

Het ministerie van VWS, de VNG en de Federatie Opvang gaan samenwerken aan een kwaliteitsimpuls voor de aanpak van huiselijk geweld. Staatssecretaris Van Rijn van VWS stelt hiervoor vanaf 2015 structureel jaarlijks € 10 miljoen extra beschikbaar. Dit is afgesproken in een bestuurlijk overleg.

De gemeenten gaan het geld onder meer inzetten voor het invoeren van nieuw objectief verdeelmodel. Dit gebeurt geleidelijk om te voorkomen dat gemeenten en instellingen in de problemen komen.

Preventie

Staatssecretaris van Rijn ontvangt bij het bestuurlijk overleg het Kwaliteitsdocument uit handen van voorzitter Jan Laurier (links) van de Federatie Opvang en wethouder Henk Kok van Arnhem.

Met het extra geld kunnen gemeenten in hun regiovisies op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling stevige ambities neerleggen. Ze gaan met instellingen in gesprek over kwaliteit, ook met behulp van het onlangs gepresenteerde Kwaliteitsdocument.  Alle partijen zijn het erover eens dat preventie cruciaal is voor een goede aanpak. Het voorkomen dat huiselijk geweld overgaat van generatie op generatie begint met aandacht voor kinderen in de opvang. Gemeenten zullen met instellingen afspreken dat alle meekomende kinderen volgens een beproefde methodiek (‘Veerkracht’) worden begeleid.

Specifieke functies

Wethouders van de centrumgemeenten spraken eerder al uit dat ze gezamenlijk verantwoordelijkheid willen dragen voor zeer specialistische functies zoals de opvang van slachtoffers van eergerelateerd geweld. De Algemene Ledenvergadering van de VNG neemt in een juni een besluit om dit te formaliseren. De staatssecretaris sprak in het bestuurlijk overleg zijn waardering uit voor het voorstel van de wethouders.
Partijen hebben ook afgesproken dat de VNG de aanpak van ouderenmishandeling in gemeenten verder zal intensiveren. De opvang van mannelijke slachtoffers van geweld in huiselijk kring wordt vanaf 2015 een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten. Verder zullen gemeenten hun rol spelen bij de multidisciplinaire aanpak bij ernstige en complexe vormen van geweld, waaronder seksueel geweld.

Huwelijksdwang

De aanpak van huwelijksdwang en achterlating vereist specifieke expertise en korte lijnen met de politie en ambassades. Daarom wordt een Knooppunt huwelijksdwang en achterlating opgericht dat per 1 januari 2015 operationeel is. Ook komt er een gratis landelijk telefoonnummer voor de AMHK’s die nu overal worden opgericht (uit een fusie van de Steunpunten Huiselijk Geweld en de AMK’s).

Innovatie

De aanpak van geweld in huiselijke kring heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Nieuwe problemen kwamen aan de oppervlakte, er zijn nieuwe methoden ontwikkeld en er is een integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling gekomen. Het extra geld stelt gemeenten in staat om verbeteringen door te ontwikkelen.

Download de brief van de VNG over de kwaliteitsimpuls aan de staatssecreteraris van VWS (pdf, 19 mei 2014)